SENT – Rozszerzenie listy odpadów objętych monitoringiem od 24 stycznia 2024.

Od 24 stycznia 2024 wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów polegająca na objęciu Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT) przewozu 11 rodzajów odpadów – realizowanego na podstawie art. 5 ustawy SENT w przypadku których, masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) i oznaczone kodami:

 • 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13 – szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17 – odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 19 – zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13 – uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15 – uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów nie będzie miała wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

Bez zmian pozostają dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 898, z późn. zm.) dotyczące odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).

Zatem nadal mamy objęte systemem SENT oleje odpadowe przewożone w ilości przekraczającej 500 kg lub 500 litrów. 

Podstawa prawna:

Zapraszamy do KONTAKTU.