Decyzje i pozwolenia

Analiza, konsultacje, przygotowanie dokumentacji,

Zezwolenia w zakresie odpadów

wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów

Gospodarka odpadami i jej wpływ na środowisko naturalne to kwestia, która wymaga szczególnej uwagi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem odpadami, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń administracyjnych.

wydanie pozwolenia wodnoprawnego

ponadnormatywne Korzystanie z wód 

Pozwolenie wodnoprawne jest obowiązkowe w przypadku lokalizacji nowych inwestycji lub obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które mają istotny wpływ na środowisko naturalne.

 

Operat przeciwpożarowy

dla procesów związanch z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami

Operat przeciwpożarowy stał się nieodłączną częścią dokumentacji związanej z gospodarką odpadami. To ważny element wniosków o uzyskanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza

Eksploatacja instalacji, które powodują emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jest możliwa jedynie w przypadku posiadania odpowiedniego zezwolenia.

wydanie decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach

 zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja Środowiskowa to formalny dokument, który precyzyjnie określa warunki i zalecenia, które muszą zostać spełnione, aby dana inwestycja mogła być zrealizowana. Jest ona kluczowym narzędziem w procesie identyfikacji potencjalnych zagrożeń i negatywnych skutków dla środowiska, jakie mogą wyniknąć z planowanej inwestycji.