wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji

Kwestie związane z zarządzaniem zasobami wodnymi reguluje ustawa z zakresu Prawa wodnego. Przepisy tej ustawy precyzują sytuacje, w których niezbędne jest uzyskanie specjalnego dokumentu, zwanego pozwoleniem wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne jest obowiązkowe w przypadku:

  • pobierania wód podziemnych lub powierzchniowych
  • wprowadzania ścieków do wód lub gleby, w tym również odprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych (np. do kanalizacji miejskiej)
  • odprowadzanie wód deszczowych do otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, albo do systemu kanalizacji zbiorczej na obszarach administracyjnych miast (np. odprowadzanie deszczów z dróg),
  • korzystania z wód w sposób szczególny, co oznacza: wykorzystywanie wód w sposób przekraczający standardowe użycie, oraz wyjątkowe korzystanie z wód, w tym wprowadzanie do cudzych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, a także realizowanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 prac lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, które wpływają na obniżenie naturalnej zdolności terenu do zatrzymywania wody deszczowej poprzez wyłączenie z użytkowania więcej niż 70% powierzchni nieruchomości na terenach nieobjętych systemami kanalizacji otwartej lub zamkniętej, innych działań, które wpływają na gospodarkę wodno-ściekową, takich jak budowa obiektów wodnych (wylotów ścieków, studni, stawów).

Ponadto, pozwolenie wodnoprawne jest obowiązkowe w przypadku lokalizacji nowych inwestycji lub obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które mają istotny wpływ na środowisko naturalne.

Wydawcą pozwolenia wodnoprawnego są określone organy, takie jak Organizacja Zarządzania Wodami Polskimi, w tym Zarząd Gospodarki Wodnej. Pozwolenie to ma ustalony wzór i jest wydawane w formie decyzji przez odpowiedni organ administracyjny.