Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery

Eksploatacja systemów, które skutkują emisją gazów lub pyłów do atmosfery, jest możliwa jedynie w przypadku posiadania odpowiedniego zezwolenia, jeżeli taka zgoda jest wymagana zgodnie z art. 180 pkt. 1 przepisów ustawy dotyczącej ochrony środowiska.

Zezwolenie na emisję gazów i pyłów jest wymagane, gdy zachodzą poniższe warunki:

  • instalacja jest w użyciu,
    emisja gazów lub pyłów jest regulowana w sposób kontrolowany, przy użyciu odpowiednich narzędzi technicznych lub mechanicznej wentylacji,
  • substancje emitowane z instalacji do atmosfery podlegają określonym normom lub wartościom referencyjnym w powietrzu,
  • analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykazała, że emisja substancji do atmosfery przekracza 10% dopuszczalnych poziomów lub 10% wartości referencyjnych, uśrednionych w ciągu jednej godziny.

Wykaz instalacji, które wymagają uzyskania zezwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery został również określony wprost w  Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których emisja gazów lub pyłów do atmosfery z instalacji nie wymaga zezwolenia. Jeśli instalacja nie przekracza określonych progów w tym rozporządzeniu, to konieczne jest jedynie zgłoszenie instalacji do odpowiedniego organu ochrony środowiska. Jednakże, gdy przekroczone zostają określone progi, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery.