Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 zgody na realizację przedsięwzięcia

Przygotowanie i zatwierdzenie projektów inwestycyjnych, które wpływają lub potencjalnie wpływają na środowisko, wymaga formalnego dokumentu znanego jako ‘Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji’ lub ‘Decyzja Środowiskowa’.

Decyzja Środowiskowa to formalny dokument, który precyzyjnie określa warunki i zalecenia, które muszą zostać spełnione, aby dana inwestycja mogła być prowadzona w danej lokalizacji . Jest ona kluczowym narzędziem w procesie identyfikacji potencjalnych zagrożeń i negatywnych skutków dla środowiska, jakie mogą wyniknąć z planowanej inwestycji. Regulacje dotyczące Decyzji Środowiskowej znajdują się w ustawie regulującej dostęp do informacji o środowisku, ochronę środowiska i udziale  społeczeństwa w sprawach środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowiska.

Decyzja Środowiskowa jest niezbędna do uzyskania pozwoleń budowlanych, a także odgrywa istotną rolę w procesie wydawania innych decyzji administracyjnych, takich jak pozwoleń sektorowych na eksploatację instalacji. Kwestie związane z ochroną środowiska często wpływają znacząco na przebieg procesu inwestycyjnego, dlatego zaleca się wcześniejszą kompleksową ocenę planowanej inwestycji.

Lista projektów inwestycyjnych, które wymagają uzyskania Decyzji Środowiskowej, jest określana w Rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć, które mogą istotnie wpłynąć na środowisko.

Rozróżnia się inwestycje na dwie kategorie:
Inwestycje zawsze mające istotny wpływ na środowisko (tzw. Grupa I), dla których obowiązuje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Inwestycje potencjalnie mające istotny wpływ na środowisko (tzw. Grupa II). W celu uzyskania Decyzji Środowiskowej, należy przygotować Kartę Informacyjną o Przedsięwzięciu. Ostateczną decyzję w sprawie konieczności przedstawienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko podejmuje odpowiedni organ.

Oba te typy dokumentów umożliwiają uzyskanie Decyzji Środowiskowej.
Kto Wydaje Decyzje Środowiskowe?