Otrzymałeś wezwanie z Urzędu Marszałkowskiego?

nasz adres:

ul. Krakowiaków 4, 02-255 Warszawa

Urzędy Marszałkowskie w całej Polsce rozsyłają wezwania do przedsiębiorców odnośnie nierealizowania obowiązków sprawozdawczych przez firmy.

Wezwania odnoszą się do następujących aspektów:

  •  Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (samochód w firmie, czy też kocioł grzewczy)
  • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
  • składowanie odpadów (w tym wytwarzanie bez wymaganych pozwoleń)

W przypadku stwierdzenia, że prowadzona działalność nie powoduje obowiązku naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, należy do urzędu wysłać pisemną informację o nie korzystaniu ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone są przez podmioty na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i wynikają z zasady „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, że podmioty korzystające ze środowiska, w szczególności przez wprowadzanie do niego substancji lub energii, ponoszą koszty zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska lub koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.

Na jakie sankcje są narażeni przedsiębiorcy?

Jeśli przedsiębiorca nie złoży sprawozdania środowiskowego w terminie i nie wniesie należnej opłaty, będą mu zagrażać dotkliwe sankcje. Urząd marszałkowski w przypadku nieotrzymania rejestru wylicza samodzielnie opłatę – może w tym celu posłużyć się wynikami kontroli inspektora ochrony środowiska. Zasady wyliczania są wówczas znacznie mniej korzystne dla przedsiębiorcy. Powinien on również być przygotowany na zapłatę odsetek za zwłokę oraz kary grzywny.

Przedsiębiorcy korzystający z urządzeń wprowadzających pyły lub gazy do powietrza bez wymaganych zezwoleń, mogą zostać wezwani do wniesienia opłaty podwyższonej o 500%.

Inną sankcją nałożoną na podmiot zalegający z opłatami środowiskowymi może być ponadto brak możliwości otrzymania dotacji ze środków publicznych lub żądanie zwrotu uzyskanego dofinansowania. Przedsiębiorcy, którzy byli zobowiązani jedynie do złożenia wykazu (bez obowiązku wniesienia opłaty) mogą uniknąć kar – powinni w tym celu złożyć sprawozdanie po terminie i jednocześnie wyrazić czynny żal.

Ponadto należy pamiętać, że Urząd Marszałkowski wzywa również do uzupełnienia sprawozdań i opłat w bazie BDO:

  • Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
  • Sprawozdanie produktowe wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (tj. Dz. U. 2020 poz. 1114 ze zm.) dotyczy przedsiębiorców którzy:

a) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym;

b) wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
przedsiębiorca

c) prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zapraszamy do KONTAKTU.