SENT – Lista odpadów objętych monitoringiem od 22 lutego 2022.

Od 22 lutego 2022 r. elektronicznym systemem monitorowania objęto przewóz kolejnych „towarów wrażliwych”, tym razem w tej grupie towarów wrażliwych znalazły się odpady.

Tak więc Krajowa Administracja Skarbowa obejmie monitorowanie przewozu drogowego i kolejowego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) odpady objęte  pozycją CN 3814 czyli takie zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Odpady objęte obowiązkiem SENT możemy znaleźć w katalogu odpadów w grupie:

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19).

a zwłaszcza:

  • 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 178)

Zapraszamy do KONTAKTU.