Zmiany w przepisach – ustawa o odpadach m.in. obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

21 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15
grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w
2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, znowelizowała między innymi zapisy ustawy o odpadach.

Wprowadzone zmiany
dotyczą:

– przedłużono na lata
2023 i 2024 dotychczasowe stosowanie przepisów dotyczących dokumentacji DPR i
EDPR;

– przesunięto termin
uruchomienia tzw. modułu potwierdzeń w ramach systemu BDO – na dzień
1.01.2025 roku. :

Z uwagi na równolegle prowadzone prace nad projektem
ustawy dotyczącym ROP, który zakłada zasadnicze zmiany w zakresie wystawiania
potwierdzeń uzyskania poziomów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów
objętych systemem ROP, jest konieczne przesunięcie terminu uruchomienia tzw. modułu potwierdzeń
w ramach systemu BDO na dzień 1 stycznia 2025 r. W
związku z tym w ustawie z  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1403, z 2020 r. poz. 2361
oraz z 2021 r. poz. 2151), zmieniono art. 15, art. 16 oraz art. 18, dotyczące:

 • dokumentów
  potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
  , o
  których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
  przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
  opłacie produktowej,
 • zaświadczeń, o
  których mowa w art. 59a i art. 64a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
  o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113),
 • zaświadczeń, o
  których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy
  z  11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
  elektronicznym.

Wyżej wymienione dokumenty będą sporządzane zgodnie z
przepisami dotychczasowymi, a zatem w formie papierowej, za kolejne dwa lata:
2023 i 2024.

– przesunięto na 1 stycznia 2025 roku termin wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku
selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Zapraszamy do KONTAKTU.