– Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029)

Co się zmienia:

Jest to ustawa zmieniająca m. in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589) oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.).

Czego dotyczy:

Celem ustawy jest realizacja zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących wytypowania strategicznych złóż kopalin i wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji, a także wprowadzanie instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w związku ze zmianami w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zmienia pojęcie państwowej służby hydrogeologicznej na państwową służbę geologiczną.

Zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska dotyczą włączenia ochrony złóż kopalin do strategii i koncepcji rozwoju kraju.

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do zakresu danych znajdujących się w publicznie dostępnych wykazach dołączono informacje o koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż a także o decyzjach zatwierdzających projekty robót geologicznych wykonywanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych na potrzeby udokumentowania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uchylony został punkt wykluczający dwutlenek węgla przeznaczony do podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla z przepisów tej ustawy.

W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych włączono do systemu handlu instalacje spalania odpadów komunalnych o całkowitej nominalnej mocy cieplnej większej niż 20 MW oraz wprowadzono zmianę terminu wydawania uprawnień do emisji w rejestrze Unii (dotychczas do 28 lutego każdego roku, po zmianie do dnia 30 czerwca każdego roku), analogicznie zmieniając termin przekazania informacji do marszałków województw o liczbie wydanych uprawnień z 15 marca na 31 lipca każdego roku.

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne zmieniono pojęcie państwowej służby hydrogeologicznej na państwową służbę geologiczną. Zmianie uległy także stawki opłat za pobór wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Od kiedy obowiązuje:

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 28 października 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029)