– Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1890)

Co się zmienia:

Ustawa wprowadza zmiany m. in. w:

  • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz
  • ustawie ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173).

Czego dotyczy:

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian usprawniających wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji – głównie inwestycji liniowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zapewniono urządzeniom pomiarowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, analogicznych regulacji prawnych jakie mają urządzenia państwowych służb pomiarowych.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe dodano zapis umożliwiający Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki wystąpienia z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej określonych aspektów lokalizacji obiektu jądrowego.

Od kiedy obowiązuje:

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie dnia 15 października 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1890)