– Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie c

Co się zmienia:

Rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku XVII do rozporządzenia REACH

Kogo dotyczy:

Rozporządzenie dotyczy podmiotów wprowadzających do obrotu polimery syntetyczne

Czego dotyczy:

Rozporządzenie włącza do załącznika XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów do rozporządzenia REACH zakaz wprowadzania do obrotu mikrocząstek polimerów syntetycznych jako substancji w ich postaci własnej ani – w przypadku gdy mikrocząstki polimerów syntetycznych są obecne w produkcie w celu nadania mu pożądanych właściwości – w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,01 % m/m.

Zakazy, w zależności od zastosowania polimerów będą wprowadzane stopniowo, począwszy od 17 października 2025 r.

Rozporządzenie określa również wyjątki od stosowania zakazów oraz określa potwierdzania zdolności do rozkładu i potwierdzania rozpuszczalności.

Od kiedy obowiązuje:

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 17 października 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych (Dz.U. L 238 z 27.9.2023, str. 67)