– Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1506)

Co się zmienia:

Jest to ustawa zmieniająca m. in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.)

Czego dotyczy:

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wyłączają spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę podbudowy linii elektromagnetycznych, wymagane będzie wyłącznie zgłoszenie. Dodatkowo, nie będzie wymagana decyzja na rozbiórkę budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m (jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości budynku) oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV – wymagane wyłącznie zgłoszenie.

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zapewniają, aby inwestycje towarzyszące, zdefiniowane w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zostały objęte regulacjami umożliwiającymi udział społeczeństwa w udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Zmiana w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska rozszerza zwolnienie z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska na tereny, dla których prowadzący instalację posiada  decyzję ustanawiającą ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na tej nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

 

Od kiedy obowiązuje:

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1506)