– Ustawa z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688)

Co się zmienia:

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 oraz m.in. w:

  • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537),
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336),
  • ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587) oraz
  • ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478).

Kogo dotyczy:

Ustawa dotyczy rad gmin

Czego dotyczy:

Ustawa wprowadza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nowe narzędzie planistyczne w randze aktu prawa miejscowego – plan ogólny. Plan ogólny uchwalany będzie obligatoryjnie dla całej gminy, a samorządy mają czas na sporządzenie go do 1 stycznia 2026 r.

 Zmiany w ustawach zmienionych tą ustawą, stanowią wyłącznie zmiany redakcyjne, wynikające z konieczności zmiany frazy „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” na „plan ogólny gminy” w treści tych ustaw.

Od kiedy obowiązuje:

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie dnia 24 września 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688)