Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
1 stycznia 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151).

Zgodnie z nowymi przepisami odpady powstałe podczas robót budowlanych nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych.

W art. 3 Dz. I Ustawy o odpadach wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  Przez odpady budowlane i rozbiórkowe rozumie się odpady powstałe podczas robót budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami odpady te nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych (również te powstałe podczas prac budowlanych w gospodarstwach domowych).

Znowelizowane przepisy nakazują selektywne zbieranie oraz odbieranie ww. odpadów, z podziałem co najmniej na:

  1. drewno,
  2. metale,
  3. szkło,
  4. tworzywa sztuczne,
  5. gips,
  6. odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Obowiązek ten nie będzie dotyczył gospodarstw domowych. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Nadal obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy osób fizycznych, a zatem również odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Za nieprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych zgodnie z znowelizowanymi przepisami grożą administracyjne kary pieniężne.  Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Udostępnij artykuł
Następny post
BDO Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r dla procesów odzysku i recyklingu, w tym ponownego użycia.
Smashed windscreen or windshield on a car in close up ideal for vehicle insurance claim or vandalism concepts