– Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 877)

Co się zmienia:

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.), ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2020 poz. 1903 z późn. zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2023 poz. 160) oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.).

Czego dotyczy:

Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej.

Ustawa wprowadza szereg wymagań nakładanych na wprowadzających opakowania oraz niektóre produkty, przede wszystkim:

 1. wprowadzenie obowiązku pobierania przez przedsiębiorców (prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, a także pakujących i oferujących produkty za pomocą urządzeń vendingowych) opłaty za oferowanie nabywcom produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
 2. zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
 3. wprowadzenie obowiązku opatrzenia produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem (na opakowaniu produktu lub na samym produkcie) informującym o niewłaściwych metodach wyrzucania oraz szkodliwym wpływie na środowisko naturalne tych produktów,
 4. wprowadzenie obowiązku finansowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które zostały wprowadzone do obrotu, w tym kosztów kampanii edukacyjnych,
 5. wprowadzenie obowiązku informowania konsumentów (podnoszenia świadomości ekologicznej) o szkodliwym wpływie na środowisko wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, a także zachęcania konsumentów do odpowiedzialnego zachowania, w tym prowadzenia selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych produktów,
 6. stosowanie zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych do pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów przymocowanych do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju,
 7. zapewnienie w roku 2025 co najmniej 25% (jeżeli głównym składnikiem butelki jest politereftalan etylenu, tzw. butelka PET), a w roku 2030 co najmniej 30% udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów,
 8. zapewnienie poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych –
  w odniesieniu do butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów – wynoszącego 77% od roku 2025 i 90% od roku 2029,
 9. nałożenie na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne obowiązku finansowania kosztów selektywnego zbierania tych narzędzi połowowych stanowiących odpady oraz obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania do celów recyklingu tych narzędzi połowowych stanowiących odpady,
 10. monitorowanie dystrybucji wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz informowanie o środkach podjętych przez przedsiębiorców w celu trwałego zmniejszenia ilości tych produktów (w tym obowiązki sprawozdawcze wobec Komisji Europejskiej).

W załącznikach do ustawy znajdują się listy w/w produktów:

 • podlegających zmniejszaniu stosowania,
 • objętych zakazem wprowadzania do obrotu,
 • objętych wymogiem dotyczącym oznakowania,
 • objętych wymogiem dotyczącym finansowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju,
 • objętych obowiązkiem podnoszenia świadomości ekologicznej.

Od kiedy obowiązuje:

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie dnia 24 maja 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 877)