– Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1852)

Co się zmienia:

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2023 poz. 1658 z późn. zm.) oraz m. in. w:

  • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469),
  • ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2022 poz. 1113),
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) oraz
  • ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622). 

Czego dotyczy:

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej (dyrektywy SUP, ang. single-use plastics) w zakresie obowiązku zapewnienia systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Tym samym, ustawa wprowadza system kaucyjny i określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia go.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodany został przepis, zgodnie z którym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będą mogły zapewniać przyjmowanie opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym.

W ustawie ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach usunięty został zapis dotyczący sprawozdawczości prowadzonej przez GIOŚ w zakresie gospodarki bateriami i akumulatorami.

Zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza odniesienia do systemu kaucyjnego i określa zakres sprawozdawczości w tym obszarze w systemie BDO.

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podzielono opłatę wnoszoną w przypadku niewykonania obowiązku osiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu na osobną dla paneli fotowoltaicznych oraz osobno dla pozostałego sprzętu z grupy 4. 

Od kiedy obowiązuje:

Ustawa wchodzi w życie dnia 13 października 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1852)