– Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. 2023 poz. 1597)

Co się zmienia:

Ustawa zmienia m. in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587).

Czego dotyczy:

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dodano zapis, zgodnie z którym w przypadku inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, jeśli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ ten podlega każe w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Zmiana wprowadzona w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozszerza katalog przedmiotów lub substancji, do których nie ma zastosowania obowiązek przedłożenia zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny o biomasę w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej oraz inne substraty niezagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku wykorzystywane do produkcji biogazu. Warunkiem zwolnienia jest spełnianie przez biomasę warunków uznania za produkt uboczny.

Od kiedy obowiązuje:

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie dnia 14 września 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Ustawa  z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. 2023 poz. 1597)