– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2023 poz. 2471)

Co się zmienia:

Jest to rozporządzenie wydane na podstawie art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2022 poz. 2438).

Kogo dotyczy:

Rozporządzenie dotyczy podmiotów obowiązanych do uiszczania opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych i pobór wód powierzchniowych, podmiotów korzystających z usługi wodnej polegającej na poborze wód podziemnych i powierzchniowych do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej, zakładów przemysłowych wprowadzających ścieki zasolone do śródlądowych wód płynących, podmiotów wprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu do śródlądowych wód płynących oraz PGW Wody Polskie.

Czego dotyczy:.

Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, w przypadku opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych dodatkowo zróżnicowane w zależności od celów danej usługi wodnej.

Rozporządzenie określa także współczynniki różnicujące opłaty za usługi wodne z uwagi na dodatkowe okoliczności istotne dla ochrony wód.

W rozporządzeniu odstąpiono od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio z dostępnymi zasobami wód podziemnych oraz średnim niskim przepływem z wielolecia (SNQ). Zmiana ma na celu także uproszczenie systemu opłat za usługi wodne a także wyeliminowanie mogących powstać znacznych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu ustalania SNQ i dostępnych zasobów wód podziemnych.

Rozporządzenie w części dotyczącej wysokości jednostkowych stawek opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wartości współczynników różnicujących służących ustaleniu należnej opłaty za ten rodzaj usług wodnych stanowi kontynuację regulacji zawartych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Rozporządzenie wprowadza:

 

  • jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za wprowadzanie do wód podziemnych 1 m3 wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej,
  • górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty zmiennej do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej,
  • współczynniki różnicujące jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną, którą stanowią:

    

   • korzystanie z systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący – w przypadku zakładów  odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu oraz
   • oczyszczenie lub podczyszczanie ścieków lub wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych.

    

 

Rozporządzenie podwyższa od 2030 r. stawkę opłat zmiennych za usługi wodne dla tzw. zakładów o zwiększonym zasoleniu.

Od kiedy obowiązuje:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących stawek opłat za usługi wodne dla tzw. zakładów o zwiększonym zasoleniu, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2030 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2023 poz. 2471)