Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Rozpoczęta Budowa Innowacyjnego Zakładu produkcji Biosubstratów do Biogazowni.
Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej – a mamy tu na myśli wojnę na terytorium Ukrainy wywołaną przez Rosję i związane z nią zmiany na rynkach surowcowych – nie pozostają bez wpływu na polską strategię transformacji energetycznej. Rząd przyjął założenia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Dokument stawia m.in. na przyspieszenie rozwoju źródeł odnawialnych jako narzędzia wspierającego niezależność i suwerenność Polski. „W perspektywie 2040 r. dążyć się będzie do tego, aby około połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł. Obok dalszego rozwoju mocy wiatrowych i słonecznych, zintensyfikowane będą działania mające na celu rozwój wykorzystania OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi” – czytamy w założeniach do zmian w PEP2040. Zrewidowana ma zostać transformacyjna rola gazu, który ma być stopniowo zastępowany rozwiązaniami alternatywnymi: biometanem, wodorem, niskoemisyjnymi paliwami syntetycznymi czy energią elektryczną. Widząc olbrzymi potencjał rynku i pojawiające się zapotrzebowanie na substraty do Biogazowni Firma Wastech recycling rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego pod długim tytułem „Wzrost konkurencyjności Wastech Recycling sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologi przetwórstwa odpadów spożywczych ukierunkowanej na produkcje substratu do biogazowni.”. Bazując na wieloletnich doświadczeniach Spółki, opartych o rezultaty prowadzonych wcześniej procesów badawczych a także obserwacjach zmian zarówno w zakresie prawnym jak i technologicznym na polu przetwórstwa odpadów. Spółka zrealizowała szeroko-zakrojone prace badawczorozwojowe na polu bioodpadów. Efektem prowadzonych prac jest technologia przetwarzania Bio odpadów na bio wsad do biogazowni. Opracowane przez Wastech recycling podwaliny technologi stały się podstawą do uzyskania dofinansowania na wdrożenie w pełnej skali technologii umożliwiającej wspomożenie wzrostu polskiego rynku biogazu i biogazowni. Celem opisywanego Projektu jest wdrożenie opracowanej przez Wastech Recycling sp. z o.o. innowacyjnej technologii, umożliwiającej  przetwarzanie odpadów spożywczych na substraty do biogazowni. Ambicją Spółki było przy tym opracowanie technologii, która będzie efektywna środowiskowo ale również umożliwi wykorzystanie odpadów w ramach transformacji energetycznej . Finalnym efektem technologii jest wytworzenie bio substratu w postaci płynnej o wysokich właściwościach użytkowych dla Biogazowni o fermentacji mokrej. Finalnie zakład będzie mógł przyjmować odpady spożywcze i przetwarzać je na biosubstrat na potrzeby biogazowni. Planowana moc przetwórcza to od 20 do 60 tys ton odpadów rocznie. Miejsce realizacji projektu: Województwo Podlaskie Gmina Zambrów.
Odpady spozywcze
Odpady spożywcze --> Substraty dla Biogazowni
Udostępnij artykuł
Następny post
BDO Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r dla procesów odzysku i recyklingu, w tym ponownego użycia.
Smashed windscreen or windshield on a car in close up ideal for vehicle insurance claim or vandalism concepts