kontakt@wastech.pl

PRAKTYCZNE PORADY

Oleje odpadowe to mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Są to w szczególności:

 • zużyte oleje z silników spalinowych,

 • oleje przekładniowe,

 • oleje smarowe,

 • oleje turbinowe,

 • oleje hydrauliczne.

Informacje o sposobie postępowania z olejami odpadowymi, a szczególnie informacje dotyczące zbierania, magazynowania czy klasyfikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694).

Magazynowanie pojemników – miejsce odpowiednie do magazynowania olejów odpadowych powinno być:

-utwardzone,

-zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu,

-zabezpieczone przed rozcieńczeniem opadami atmosferycznymi,

-wyposażone w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów (np. wanien),

Miejsce magazynowania pojemników odpadowych powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku konieczności wymiany lub opróżnienia pojemników, dostęp do nich powinien mieć wyłącznie ich właściciel lub przedsiębiorca zajmujący się gospodarowaniem przepracowanymi olejami.

Pojemniki – oleje odpadowe powinny być zbierane do szczelnych pojemników, wykonanych z co najmniej trudno zapalnych materiałów, oporne na działanie olejów opadowych oraz wyposażone w szczelne zamknięcia oraz zabezpieczone przed stłuczeniem. Na pojemnikach wymaga się umieszczenia w widocznym miejscu:

-napisu „olej odpadowy”,

-kodu odpadu.

Podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami.

Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Do odpadów komunalnych wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zaliczamy te, które powstają w związku z bytowaniem pracowników (zaspokajanie potrzeb bytowych) np. kubki po napojach, opakowania po jedzeniu.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych. Oznacza to, że dla wytwarzanych odpadów komunalnych nie trzeba wystawiać karty przekazania odpadu ani karty ewidencji odpadów, a ich ilości nie należy uwzględniać w zestawieniu zbiorczym o odpadach do urzędu marszałkowskiego. Nie zwalnia to jednak wytwórcy odpadów komunalnych z ponoszenia za nie odpowiedzialności do momentu przekazania odpadów uprawnionemu podmiotowi.

1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów. Zamiast trzech pojemników, teraz obowiązuje ich aż pięć! niebieski – papier, żółty – metale i tworzywa sztuczne, zielony – szkło, brązowy – bio i czarny – zmieszane. W okresie od marca do listopada dostawiony będzie jeszcze jeden kosz – szary, na tzw. „odpady zielone”, czyli skoszoną trawę i liście.

Zgodnie z art. 75. 1. roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdanie składa się w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów .

Wprowadzanie gazów lub pyłów jest najczęściej występującym typem korzystania ze środowiska. Nie wszyscy Przedsiębiorcy mają świadomość, że rozliczyć trzeba nawet emisję z samochodów (na podstawie faktur za zakup paliwa).

Poniżej pełen zakres działalności, który podlega obowiązkowi rozliczania opłat:

-spalanie paliw w silnikach spalinowych (np.: użytkowanie samochodów, maszyn budowlanych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych itp.);

-spalanie paliw w kotłowniach i agregatach prądotwórczych;

-przeładunek paliw (np.: stacje paliw, własny zbiornik paliwa na terenie zakładu);

-prowadzenie procesów technologicznych (np.: spawanie, lakierowanie, malowanie, obróbka drewna lub metali)

-eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych w przypadku ubytku czynnika chłodzącego (np. w biurach)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy, tj. informacji m.in. o:

 • podmiotach korzystających ze środowiska;

 • miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje;

 • urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje;

 • instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji;

 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

 • wielkościach emisji;

 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;

 • pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

W celu wprowadzenia raportu rocznego do Krajowej bazy podmiot musi dokonać niezbędnych czynności związanych z zarejestrowaniem się w Krajowej bazie.

Raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową Krajowej bazy dostępną pod adresem: www.krajowabaza.kobize.pl, po zarejestrowaniu się podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie.

Dane wprowadza się po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu do Krajowej bazy.

Raportu do KOBiZE nie wysyła się w wersji papierowej.

Raport do Krajowej bazy należy złożyć w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.

Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić ewidencję rodzaju i ilości opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. Dane ewidencyjne należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

W art. 73. 1. Ustawy o odpadach określono, iż roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:

1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

2) wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

3) wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

4) wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

5) wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;

6) wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Roczne sprawozdanie powinno być przekazane do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu sprawozdającego. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych (w BDS określanych łącznie jako FGC).

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi SZWO lub FGC

 • wywozi SZWO lub FGC

 • przywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC

 • wywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC

 • stosuje SZWO lub FGC w produkcji produktów lub urządzeń zawierających SZWO lub FGC

 • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń zawierających SZWO lub FGC

 • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach

 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Przed przekazaniem sprawozdania podmiot zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Sprawozdania są przekazywane raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Zawiadomienie o kontroli. Kontrolę rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Istnieje też możliwość przeprowadzenia kontroli tzw. interwencyjnej bez wcześniejszego zawiadamiania, np. gdy wpłynęła na dany zakład skarga. Kontroler przyjeżdża bez zapowiedzi.

Przeprowadzenie kontroli. Kontroler okazuje legitymację służbową upoważniającą do wykonywania czynności oraz doręcza upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Inspektor przedstawia zakres kontroli i czas jej trwania.

Protokół kontroli. Sporządzany jest przez Inspektora po zakończeniu kontroli w dwóch egzemplarzach.

Zarządzenia pokontrolne. Na podstawie kontroli inspektor może wydać zarządzenie pokontrolne lub decyzję administracyjną.

Realizacja zarządzeń pokontrolnych. Przedsiębiorca zobowiązany jest np. do złożenie korekty zestawienia zbiorczego o odpadach, naliczenie i opłacenie zaległych opłat środowiskowych wraz z odsetkami, uprzątnięcie magazynu odpadów.

Pisemne poinformowanie o stopniu realizacji zarządzeń tj. o podjętych i zrealizowanych działaniach w terminie wskazanym w zarządzeniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie przesłanie takiej informacji (mimo faktycznej realizacji zarządzeń pokontrolnych), traktowane jest, jako brak realizacji zarządzeń pokontrolnych, co skutkuje nałożeniem kary grzywny.

Przydatne linki:

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC

http://www.bds.ichp.pl/o-bds

Centralny Rejestr Operatorów (CRO)

http://www.cro.ichp.pl/

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE, Krajowy ośrodek)

https://www.kobize.pl/

Close Menu