kontakt@wastech.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Organizujemy szkolenia z zakresu ochrony środowiska dostosowane do potrzeb klientów.

Działamy na terenie całej Polski. Przygotowujemy wykłady, seminaria oraz warsztaty, oparte przede wszystkim na praktycznym wykorzystaniu ustaw.

Oferujemy:

 • Szkolenia „szyte na miarę” czyli indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta, branży, poziomu zaawansowania;
 • Doświadczonego prelegenta, specjalistę z danego tematu;
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w wersji papierowej oraz na życzenie w wersji elektronicznej.
 • Certyfikaty lub zaświadczenia o odbytym szkoleniu dla każdego uczestnika, potwierdzające zdobytą wiedzę;
 • Szkolenia indywidualne lub grupowe.
 • W czasie każdego szkolenia przewidziany czas na indywidualne konsultacje.

Przykładowe tematy:

 • Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska
 • Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska
 • Wyliczanie opłat z zakresu ochrony środowiska
 • KOBIZE

Każda prowadzona działalność ma wpływ na środowisko. Znaczna ilość przepisów prawnych, często opisanych w sposób niejasny jest trudna do zrozumienia dla przedsiębiorców i w związku z tym wydaje się wręcz niemożliwa do wdrożenia w codzienną działalność przedsiębiorstwa.

Nasz Audyt Środowiskowy pomoże Państwu ustalić wszystkie obowiązki z zakresu ochrony środowiska, konieczność posiadania pozwoleń, częstotliwość raportowania do odpowiednich instytucji oraz określić zmiany, które należy wdrożyć.

Audyt skierowany jest do firm, które prowadzą dokumentację z zakresu ochrony środowiska w celu jej weryfikacji jak również dla tych które dopiero zamierzają ją prowadzić.

Audyt przeprowadzamy u Klienta w siedzibie firmy lub w jego zakładzie.

Audyty mogą mieć zakres ogólny, czyli sprawdzać wszystkie aspekty z zakresu ochrony środowiska bądź kontrolować jeden wybrany przez Państwa aspekt np. gospodarkę odpadami czy emisję do powietrza.

Kompleksowy zakres Audytu obejmuje następujące aspekty:

 • Ogólne wymagania prawne – Prawo ochrony środowiska – opłaty środowiskowe
 • Gospodarka odpadami – poprawna selekcja odpadów, prawidłowa klasyfikacja odpadów, bezpieczne magazynowanie, pozwolenia, prowadzenie dokumentacji
 • Emisja do powietrza – ustalenie obowiązków przedsiębiorstwa pod kątem emisji zorganizowanej (powstającej w wyniku działania instalacji) i niezorganizowanej, weryfikacja posiadanej decyzji, sprawozdań oraz raportów.
 • Gospodarka wodno-ściekowa (sprawdzenie konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego, weryfikacja sprawozdań, badań ścieków)
 • Wprowadzenie na rynek, recykling oraz odzysk opakowań i produktów
 • Wprowadzanie na rynek, recykling oraz odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Recykling substancji i preparatów chemicznych
 • Wprowadzenie na rynek, recykling oraz odzysk baterii i akumulatorów.

Po Audycie przygotowywany jest przez nas raport, w którym omówiony jest wpływ firmy na opisywany aspekt oraz opisane są wnioski i rekomendacje. Raport powstaje po wizji lokalnej, analizie dokumentacji oraz rozmowie z pracownikami firmy.

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych nam informacji.

Korzyścią z audytu jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka powstałego w związku z niewywiązywaniem się z obowiązków z zakresu ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty).

Ciągle zmieniające się przepisy prawne sprawiają, że określenie obowiązków środowiskowych, a następnie wywiązywanie się z nich jest bardzo trudne do pogodzenia z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. W ramach stałej obsługi środowiskowej pomagamy firmom realizować obowiązki z zakresu ochrony środowiska:

 • Prowadzimy bieżącą dokumentację;
 • Kontaktujemy się z urzędami, reprezentujemy Firmę w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
 • Wypełniamy wymagane obowiązki sprawozdawcze do Urzędów,
 • Monitorujemy realizację obowiązków środowiskowych przedsiębiorstwa,
 • Doradzamy w zakresie minimalizacji kosztów związanych z różnymi aspektami ochrony środowiska,
 • Prowadzimy stałą obsługę prawno – konsultacyjną tzw. outsourcing środowiskowy,
 • Na bieżąco monitorujemy zmiany prawne z zakresu ochrony środowiska indywidualnie pod kątem danego przedsiębiorstwa
 • Reprezentujemy Przedsiębiorstwo lub uczestniczymy w kontrolach z zakresu ochrony środowiska,

Nasza kompleksowa usługa zapewnia komfort i spokój przedsiębiorcy oraz minimalizuje koszty związane z zatrudnieniem specjalisty w firmie czy płaceniem administracyjnych kar pieniężnych za niewywiązywanie się z prawnych obowiązków.

Działanie w zgodzie z ochroną środowiska również wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, a tym samym zwiększa jej konkurencyjność.

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia czy wymaganego sprawozdania do urzędu może być skomplikowane dla przedsiębiorcy. Posiadając wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska tworzymy je w imieniu naszych klientów.
W ramach naszej działalności przygotowujemy :

 • Pisma np. odpowiedzi do urzędów, wyjaśnienia.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia m.in. związanego z gospodarką odpadami, emisją do powietrza, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Sprawozdania m.in. do Urzędu Marszałkowskiego, KOBIZE, Raport o Zrównoważonym Rozwoju, BDS – Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC.
 • Raporty środowiskowe

Każdy przedsiębiorca na wieść o zbliżającej się kontroli z zakresu ochrony środowiska jest mocno zaniepokojony. Nie wie jak się do niej przygotować i jak rozmawiać z urzędnikami. W ramach naszych działań proponujemy Państwu usługę, która ma na celu przygotowanie do kontroli. W ramach niej sprawdzimy dokumentację oraz wyjaśnimy wątpliwości. Uzyskując możliwość dostępu do całej firmy czy zakładu i zapoznania się z obiektem, jesteśmy w stanie w czasie wizji lokalnej, w miarę możliwości zaproponować zmiany jeszcze przed kontrolą.

W ramach naszej współpracy z klientami:

 • Przygotowujemy firmę do kontroli
 • Bierzemy czynny udział w kontroli
 • Pomagamy zrealizować zarządzenia pokontrolne
Close Menu