Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Fotowoltaika

Proponowana lokalizacja: Zambrów
Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr umowy POIR.01.01.01-00-1830/20-00
Tytuł projektu: Innowacyjna technologia obiegu zamkniętego do recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR.
Projekt realizowany w ramach konkursu NCBiR: 6/1.1.1/2020 6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4
Wartość projektu: 7 531 871.18 PLN
Wartość dofinansowania: 5 627 675,06 PLN
Okres realizacji w latach: 2021-2023

Cele projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych umożliwiającej odzysk polimerów i pierwiastków ziem rzadkich wykorzystującą hybrydową obróbkę mechaniczno – chemiczną w celu recyklingu różnych rodzajów paneli fotowoltaicznych oraz odzysku większej ilości surowców.

Planowane rezultaty:

wprowadzenie na rynek nowego produktu, w postaci technologii, która stanowić będzie innowację na skalę międzynarodową, polegającą na przetwarzaniu zdemontowanych paneli fotowoltaicznych począwszy od etapu wstępnego demontażu, a skończywszy na rozdzieleniu materiałów z ogniwa fotowoltaicznego.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, jeśli jesteś zainteresowany surowcami lub jesteś zainteresowany współpracą w zakresie technologii napisz do nas.

                                                                 

Eco Innowacje w Energetyce: Recykling Modułów Fotowoltaicznych


Słońce jest źródłem energii, które ma ogromny potencjał dla przyszłości energetyki. Wykorzystanie energii słonecznej przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji gazów cieplarnianych i uniezależnienia energetycznego. Poprzez rozwój technologii paneli fotowoltaicznych i integracje z innymi technologiami energia słoneczna staje się coraz bardziej efektywna i wszechstronna. Wykorzystanie tego źródła energii jest kluczowym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój i wzrost popularności paneli fotowoltaicznych. Ich zdolność do wykorzystania energii słonecznej jako źródła czystej energii elektrycznej przyczynia się do transformacji sektora energetycznego. Fotowoltaiczny boom na polskim rynku trwa nieprzerwanie od 2018 r., osiągając w ubiegłym roku rekordową moc zainstalowaną blisko  7,7  GW. Co ciekawe, głównie dzięki gwałtownemu wzrostowi liczby mikro instalacji.

Wraz z dynamicznym wzrostem rynku paneli fotowoltaicznych w Polsce jak i całym świecie, pojawia się także coraz większe wyzwanie związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzący  z wycofanych z eksploatacji i uszkodzonych paneli PV. Chociaż panele fotowoltaiczne są kluczowym elementem transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii, to ich zwiększona produkcja i stosowanie prowadzą do powstania odpadów, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone.

Panel fotowoltaiczny składa się z różnorodnych materiałów, takich jak szkło, krzem, , tworzywa sztuczne i metale. Warto zauważyć, że większość paneli ma długi czas życia, jednak wraz z postępem technologicznym i poprawą efektywności paneli, starsze modele zaczynają być zastępowane nowszymi. Z tego powodu, prognozuje się, że w najbliższych latach ilość odpadów z paneli fotowoltaicznych znacznie wzrośnie.

Jednym z kluczowych problemów związanych z odpadami z paneli fotowoltaicznych jest ich skomplikowana struktura i różnorodność materiałów. Utrudnia to  proces recyklingu materiałów i wymaga zaawansowanych technologii do rozdzielania, odzyskiwania i ponownego ich wykorzystania. Obecnie dostępne metody recyklingu paneli fotowoltaicznych nie są jeszcze w pełni rozwinięte i często kosztowne. Drugim problemem jest brak jednolitej regulacji i systemów zbierania odpadów z paneli fotowoltaicznych. W wielu krajach również w Polsce brakuje konkretnych przepisów dotyczących recyklingu paneli, co utrudnia gospodarowanie nimi i może prowadzić do ich nieodpowiedniego składowania lub nielegalnego przetwarzania. W związku z tym istotne jest rozwijanie odpowiednich regulacji, które będą wymagać od producentów paneli fotowoltaicznych zapewnienia odpowiednich systemów zbierania i przetwarzania odpadów. Kolejnym aspektem, który wymaga uwagi, jest obecność niebezpiecznych substancji w niektórych panelach fotowoltaicznych. Np. panele polikrystaliczne mogą zawierać substancje toksyczne, takie jak ołów, kadm czy arsen, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte i przetworzone.

Aby sprostać problemom z odpadami z paneli fotowoltaicznych, potrzeba badań i innowacji w dziedzinie recyklingu. Konieczne jest opracowanie bardziej efektywnych i ekonomicznych technologii recyklingu, które umożliwią odzyskanie cennych surowców i minimalizację wpływu na środowisko. Rękawice w tym temacie podjął Wastech Recycling, który w ramach projektu zatytułowanego Innowacyjna technologia obiegu zamkniętego do recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR.

Projekt jest w trackie badań technologicznych, których celem jest recykling paneli i ogniw fotowoltaicznych umożliwiający odzysk szkła, krzemu, metali i polimerów wykorzystujący hybrydową obróbkę mechaniczno – chemiczną w celu recyklingu różnych rodzajów paneli fotowoltaicznych oraz odzysk większej ilości surowców. Aktualnie dostępne na rynku technologie umożliwiają przetworzenie jedynie wybranych typów paneli fotowoltaicznych i wydzielenie 3 frakcji surowców w postaci szkła, aluminium oraz miedzi. Natomiast technologia należąca do spółki Wastech Recycling, pozwoli na wydzielenie frakcji surowców w postaci: szkła o wysokiej czystości, polimerów PET, PVF, kopolimeru EVA, ogniw krzemowych oraz metali, w tym aluminium, miedzi, ołowiu, cyny i innych.

Aby skutecznie rozwiązać wyzwania związane z odpadami z paneli fotowoltaicznych, niezbędne są badania i innowacje w dziedzinie recyklingu. Konieczne jest opracowanie bardziej wydajnych i ekonomicznych technologii recyklingu, które pozwolą na odzyskanie cennych surowców z paneli i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. W tym obszarze aktywną rolę odgrywa firma Wastech Recycling, która obecnie prowadzi badania technologiczne w ramach projektu Innowacyjna technologia obiegu zamkniętego do recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który wyznaje wartości i misję ochrony środowiska, serdecznie zachęcamy do rozważenia współpracy z nami. Wierzymy, że nasze usługi mogą istotnie przyczynić się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko oraz do wprowadzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w Twojej branży.

Zapraszamy do nawiązania współpracy z firmą Wastech Recycling Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami:

 Dzwoniąc +48 22 42 55 300; +48 604 146 790 lub +48 537 537 126

Pisząć na adres e-mail: biuro@wastech.pl; wspolpraca@wastech.pl

Czekamy na Twoją inicjatywę i możliwość wspólnego działania na rzecz naszej planety.
Eko- Innovations in Energy: Recycling Photovoltaic Modules


The sun possesses significant promise as an energy source for future energy endeavours. The use of solar energy contributes to sustainable development, the reduction of greenhouse gas emissions and energy independence. Solar energy is becoming increasingly efficient and versatile thanks to the development of photovoltaic modules and integration with other technologies. Utilizing this energy source is a crucial step toward a more sustainable and environmentally friendly future.

Recent years have seen the rapid development and growth in popularity of photovoltaic modules. Their ability to harness solar energy as a source of clean electricity is contributing to the transformation of the energy sector. Since 2018, the photovoltaic boom on the Polish market has proceeded unabated, reaching a record installed capacity of nearly 7.7 GW in the last year. Interestingly, this is primarily attributable to the rapid expansion of micro installations.

With the rapid growth of the photovoltaic module market in Poland as well as worldwide, there is also the growing challenge of managing waste from end-of-life and damaged PV panels. Although photovoltaic modules are a key component of the energy transition and renewable energy sources, their increased production and use lead to waste, which can have a negative impact on the environment if not properly treated.

A photovoltaic module is composed of different materials, such as glass, silicon, plastics and metals. It is worth noting that most panels have a long lifespan, but with advances in technology and improvements in panel efficiency, older models are beginning to be replaced by newer models. In light of this, it is expected that photovoltaic panel waste will increase substantially in the future years.

The complex structure and variety of materials used in photovoltaic panels are one of the major issues associated with their recycling. The successful separation, recovery, and subsequent reuse of these materials necessitates the utilization of sophisticated technologies. The existing techniques for recycling PV modules are still in the process of being fully developed and frequently entail significant expenses. Another issue that arises is the absence of standardized regulations and collecting mechanisms for the disposal of PV module waste. In many countries, also as Poland, there is a lack of specific legislation on the recycling of panels, which makes it difficult to manage them and may lead to their inappropriate storage or illegal treatment. Hence, it is imperative to establish suitable rules mandating PV module manufacturers to implement comprehensive waste collection and treatment systems. Another element that necessitates consideration is the existence of potentially dangerous compounds within certain PV modules. Polycrystalline photovoltaic panels, as an example, may have hazardous elements like lead, cadmium, or arsenic, which have the potential to present environmental and health hazards if not well removed and treated.

There is a pressing need for research and innovation in the domain of recycling to effectively address the challenges associated with the disposal of PV module waste. More efficient and cost-effective recycling systems need to be developed to recover valuable raw materials and minimize impacts on the environment. Wastech Recycling has undertaken a project dubbed „Innovative closed-loop technology for recycling photovoltaic modules and cells” to address this issue. The project is co-financed by the European Union from ERDF funds under the POIR program.

The project is now engaged in technological research aimed at recycling solar modules and cells in order to recover glass, silicon, metals, and polymers. This is achieved by the use of hybrid mechanical-chemical processing methods, which enable the recycling of various types of photovoltaic panels and the optimization of raw material recovery. The existing technologies currently accessible in the market enable the processing of specific categories of photovoltaic modules and the segregation of raw materials into three distinct fractions, namely glass, metals, and plastics. The technological capabilities possessed by Wastech Recycling provide the efficient segregation of various raw material fractions, such as high-purity glass, polymers (PET, PVF, EVA copolymer), silicon cells, and metals (including aluminium, copper, lead, tin, among others).

We extend a cordial invitation to businesses that espouse environmental principles and have a mission aligned with sustainability to contemplate the possibility of collaborating with our organization. We believe that our services have the potential to have a substantial impact in diminishing one’s environmental footprint and introducing more sustainable and ecologically friendly solutions to the respective industry.

We would like to invite you to establish a partnership with Wastech Recycling Sp. z o.o.

Contact us:

Phone: +48 22 42 55 300;

Mobile: +48 604 146 790 lub +48 537 537 126

E-mail: biuro@wastech.pl; wspolpraca@wastech.pl

We look forward to your initiative and the opportunity to work together for the benefit of our planet.

Początek formularza