Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Biogazownia


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt nr NORW.19.01.01-20-0003/20 pn. „Wzrost konkurencyjności Wastech Recycling sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji nawozu na bazie substancji pofermentacyjnych pochodzących z instalacji biogazowni.” korzysta z dofinansowania o 998 686,64 EUR otrzymanego od Norwegii.

Cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności Wastech Recycling w wyniku zastosowania rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie zarówno innowacyjnych procesów jak i produktów.

Planowane rezultaty:

Zmniejszenie ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach EOG oraz wzmocnienie współpracy bilateralnej miedzy Polską a Norwegią. Efektem projektu będzie podniesienie wartości dodanej oraz zrównoważony wzrost poprzez rozwój polskiego przedsiębiorstwa oparty na innowacji produktowej.

Projekt bezpośrednio przyczyni się do efektywniejszej gospodarki odpadami, poprawy efektywności energetycznej, oraz wydajniejszej gospodarki materiałowej.Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotem norweskim – International Development Norway AS.

Zajmie się on wyznaczeniem optymalnych parametrów prowadzenia procesu higienizacji pozostałości fermentacyjnych w celu osiągnięcia w pełni bezpiecznego dla środowiska i ludzi nawozu pod względem mikrobiologicznym i parazytologicznym zgodnie z polskimi przepisami prawa w zakresie: weterynaryjnym, odpadowym oraz nawozowym.

Wartość projektu: 11 490 414,00 PLN

www.norwaygrants.org

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, jeśli jesteś zainteresowany surowcami lub jesteś zainteresowany współpracą w zakresie technologii napisz do nas.

 

9 lutego 2023 r. w siedzibie firmy Wastech, ul. Krakowiaków 68/70 w Warszawie  odbyła się konferencja nt: „ Biogazownie szansa dla Środowiska”.

Konferencja była okazją do wysłuchania kwestii związanych z produkcją biogazu, m.in.:

  • Rozwój biogazowni – alternatywa dla energetyki w Polsce
  • Rozwiązanie technologiczne w zakresie budowy biogazowni
  • Dofinansowanie projektu ze środków Norway Grants

 

   

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

Project nr NORW.19.01.01-20-0003/20 under the name of „Increase of competitiveness of Wastech Recycling sp. z o.o. through the use of an innovative fertilizer production technology based on digestate substances from biogas plant installations.” benefits from a 998 686,64 EUR grant from Norway.

Project goal:

The implementation of the project will contribute to increasing the competitiveness of Wastech Recycling as a result of using environmentally friendly technological solutions by implementing both innovative processes and products in the enterprise.

Planned results:

The implementation of the project will clearly contribute to the rational use of resources and reduce the negative environmental impact of manufactured food products, which, thanks to giving them new functional properties, will be used as fertilizer. Waste generation will be minimized.

The implementation of the project will therefore contribute to the achievement of the overall objectives of the Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021, i.e. to reduce economic and social disparities within the European Economic Area, as well as to strengthen bilateral cooperation between Poland and Norway. The result of the project will be an increase in added value and sustainable growth through the development of a Polish enterprise based on product innovation.

The project will directly contribute to more effective waste management, energy efficiency improvement and more efficient material management.

Project implemented in partnership with a Norwegian entity – International Development Norway AS. It will determine the optimal parameters for carrying out the process of hygienization of fermentation residues in order to achieve a microbiological and parasitological fertilizer which is completely safe for the environment and people in accordance with Polish law in the field of veterinary, waste and fertilizer.

Total value of the project is: 11 490 414,00 PLN

www.norwaygrants.org

If you are interested in cooperation, if you are interested in raw materials or if you are interested in technology cooperation, text to us.

February 9, 2023 at Wastech,  ul. Krakowiaków 68/70 in Warsaw, a conference was held on: „Biogas plants a chance for the environment”.

The conference was an opportunity to listen to issues around the biogas production, for example to:

  • Development of biogas plants – an alternative to the energy sector in Poland
  • Technological solution for the construction of a biogas plant
  • Project co-financing from Norway Grants