Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
BDO Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r dla procesów odzysku i recyklingu, w tym ponownego użycia.

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach).

Prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będzie wymagało podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w  wyniku ww. procesów. Takie informacje będą musiały być podawane zarówno na kartach ewidencji odpadów (KEO), jak również na kartach ewidencji odpadów komunalnych (KEOK). Wynika to z pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach.

W związku z powyższym, w zakładce ,,PRZETWARZANE”, w formularzu tabeli prezentującym listę wpisów na KEO lub KEOK, zostaną dodane nowe rubryki tj. „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”.

Po zaznaczeniu pola ,, Odpady objęte procesem R” system aktywuje sekcję ,, Utrata statusu odpadów” a nagłówek sekcji będzie zawierał dwie możliwości oznaczenia tj. TAK lub NIE. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika opcji ,,TAK” system rozwinie dodatkowo sekcję „Powstałe produkty i materiały”, w której możliwe będzie dodanie informacji o masie wraz z opisem rodzaju  produktów i materiałów powstałych w wyniku przetworzenia odpadów.

Rodzaj powstałych produktów należy określić w sposób ogólny (bez konieczności odwołania się do cech produktu czy materiału, pozwalających na jego odróżnienie od pozostałych podobnych produktów na rynku). Przykładami takich produktów i materiałów mogą być: palety, recyklat/regranulat, prekompost, nawóz do roślin.

Udostępnij artykuł
1-stycznia-2022-weszła-w-życie-Ustawa-z-dnia-17-listopada-2021-r.
Poprzedni post
1 stycznia 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151).
Następny post
Zmiany w przepisach – ustawa o odpadach m.in. obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Zmiany w przepisach środowiskowych